Yleiset sopimusehdot

Laihian Laki Oy:n yleiset sopimusehdot.

Perintätoiminta

1. Toimeksiannot

Jäljempänä ”toimeksiantajalla” tarkoitetaan Laihian Laki Oy:n asiakasta, ”toimeksisaajalla” eli perintätoimistolla Laihian Laki Oy:tä sekä ”velallisella” toimeksiantajan asiakasta, vastapuolta tai muuta tällaista tahoa. ”Perintätoimeksiannolla” viitataan toimeksiantoon.

Toimeksiantaja toimittaa perittävän aineiston toimeksisaajalle erikseen sovitulla tavalla ja vastaa saatavan eli toimeksiannon perusteiden oikeellisuudesta. Mikäli toimeksianto osoittautuu kokonaan tai osittain perusteettomaksi, vastaa toimeksiantaja toimeksisaajalle perintätoimeksiannon aiheuttamista kustannuksista.

2. Toimeksiantajan velvollisuudet

Toimeksiantaja toimittaa velalliselle vähintään yhden maksumuistutuksen ennen perintätoimeksiantoa. Toimeksiantaja on sopimuksen voimassaoloaikana oikeutettu maksumuistutuksessaan ilmoittamaan saatavan perinnän siirtymisestä Laihian Laki Oy:n hoidettavaksi.

Toimeksiantaja vastaa siitä, että perintätoimistolle toimitetut toimeksiantajan ja velallisen yhteys- ja henkilötiedot ovat oikein, ja että sen perintätoimistolle toimeksiantamien kuluttajasaatavien velalliset ovat yli 18-vuotiaita. Toimeksiantaja antaa perintätoimistolle luvan käyttää kaikkia sen perintätoimistolle toimittamia tietoja toimeksiannon hoitamiseksi. Toimeksiantaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan perintätoimistolle omasta osoitteenmuutoksesta, tietoonsa tulleesta velallisen osoitteen muutoksesta, saamastaan suorasta maksusta, reklamaatiosta tai muusta saatavan perintään vaikuttavasta muutoksesta sekä toimittamaan perintätoimistolle toimeksiannon jatkamiseksi tarvittavat perintätoimiston pyytämät selvitykset ja asiakirjat.

3. Palkkiot ja kulut

Perintätoimeksiannon jälkeen peritystä tai toimeksiantajalle maksetusta määrästä perintätoimisto veloittaa perintähinnaston mukaisen provision eli palkkion. Perinnän kestäessä yli kolme vuotta perintätoimisto veloittaa lisäksi summan, joka vastaa puolta viivästyskoron määrästä. Perintätoimistolla on oikeus veloittaa toimeksiantajalta perinnästä sekä oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut. Riidattomien saatavien osalta toimeksiantajan kulunmaksuvelvollisuus aktualisoituu vasta, kun velalliselta on saatu sitä vastaava suoritus. Tällöin velallisen suorituksella perintäkulut kuitataan suoritetuksi eikä niitä enää veloiteta toimeksiantajalta.

Perintätoimistolla on oikeus vähentää kaikki palkkiot ja kulut tilityksen yhteydessä.

Riitaisen saatavan perintää koskevaa oikeudenkäyntiä varten perintätoimistolla on oikeus vaatia toimeksiantajalta ennakkosuoritusta kulujen ja palkkion varalle. Riidattomien saatavien perinnässä toimeksiantajan halutessa perintätoimiston tekevän toimenpiteitä, joita perintätoimisto ei pidä tarpeellisena, perintätoimistolla on oikeus vaatia toimeksiantajalta ennakkosuoritus kulujen ja palkkion varalle.

Perintätoimisto saa luopua tehtävän hoitamisesta, jos velkoja huomautuksista huolimatta jättää maksamatta osalaskun tai ennakon.

4. Tilitys

Perintätoimisto tilittää kertyneet varat toimeksiantajan tilille kerran viikossa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi toimeksiantajan tulee pyydettäessä tunnistautua ja ilmoittaa perintätoimistolle sen pyytämät toimeksiantajaa koskevat tiedot, jotta perintätoimisto voi tehdä tilityksen.

Perintätoimistolla on oikeus kuitata perityistä varoista toimeksiantajan muidenkin toimeksiantojen hoitamisesta syntyneet toimeksiantajalta laskutetut kulut ja palkkiot.

5. Sopimuksen irtisanominen

Mikäli toimeksiantaja osittain tai kokonaan peruuttaa toimeksiannon perinnän, taikka ei toimita perintätoimistolle perinnän jatkamiseksi tarvittavia perintätoimiston pyytämiä tietoja, on toimeksiantaja velvollinen korvaamaan perintätoimistolle asiassa aiheutuneet perintäkulut sekä provision peruutetusta määrästä. Sama koskee myös, mikäli toimeksianto on ollut aiheeton.

Mikäli toimeksiantaja haluaa osittain tai kokonaan lopettaa toimeksiantojen jälkiperinnän, tulevat jälkiperinnästä siihen mennessä aiheutuneet kustannukset toimeksiantajan maksettavaksi perinnän lopetuksen yhteydessä. Kustannuksiksi lasketaan aiheutuneet kulut ja palkkiot. Palkkion määrä riippuu jälkiperinnän kestosta ja saatavan suuruudesta, ollen 20 €/v + ½ provisioista, kuitenkin enintään 100 € / toimeksianto.

6. Vastuu vahingosta

Perintätoimisto ei vastaa vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai jonka estäminen edellyttäisi taloudellista tai muutoin kohtuuttomia toimenpiteitä verrattuna syntyvän vahingon määrään.

7. Muut ehdot

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.

Perintätoimisto pidättää itselleen oikeuden lisätä hinnaston mukaisiin palkkioihin ja perimiskuluihin mahdollisesti voimaan tulevasta lainsäädännöstä tai viranomaisten määräyksistä aiheutuvat kustannukset.

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes toinen osapuolista irtisanoo sen kirjallisesti tai kunnes kolme vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin viimeinen toimeksianto on saatettu loppuun. Toimittaja on toimeksiannon päätyttyä oikeutettu poistamaan toimeksiantoon liittyvät tiedot sekä sopimuksen päätyttyä poistamaan Asiakkaan tilin ja kaikki siihen liittyvät tiedot välittömästi.

Perintätoimisto voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, ilmoittamalla muutoksesta esimerkiksi sähköpostitse.

8. Vaitiolovelvollisuus

Perintätoimiston henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikista toimeksiantajan toimintaan, yhteistyöhön ja perintään liittyvistä seikoista.

Lakipalvelut

Lakipalveluihin sovelletaan edellä sanottua sekä lisäksi seuraavaa:

9. Palkkio ja kulut

Toimeksiannon hoito veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, minimiveloitus 30 minuuttia. Lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut sekä mahdollisten matkojen osalta matka-aika ja matkakulut. Toimeksisaajalla on oikeus vaatia ennakkoa sekä luopua toimeksiannon hoitamisesta, mikäli toimeksiantaja huomautuksista huolimatta jättää maksamatta osalaskun tai ennakon.

10. Oikeusturvavakuutus

Toimeksiantaja voi toimittaa toimeksisaajalle oikeusturvavakuutuksensa tiedot, jolloin toimeksisaaja voi tehdä oikeusturvailmoituksen toimeksiantajan puolesta. Toimeksisaaja laskuttaa toimeksiantajalta palkkion ja kulut siltä osin kuin vakuutusyhtiö ei korvaa palkkiota ja/tai kuluja.

Voissi -laskutuspalvelu

Tilaamalla Voissi-palvelun ("Palvelu"), kirjautumalla palveluun tai käyttämällä sitä hyväksytte nämä ehdot edustamanne juridisen tai luonnollisen henkilön puolesta ja solmitte Laihian Laki Oy:n kanssa Palvelua koskevan sopimuksen. Ilman sopimuksen hyväksymistä ette ole oikeutettu käyttämään Palvelua tai siihen liittyvää materiaalia.

1. Termistö

Sopimuksessa "Te", "Tilaaja" tai "Asiakas" viittaa teihin Voissi-palvelun, palvelun verkkosivujen ja palveluun liittyvän muun materiaalin käyttäjänä. Samoin "Me", "Toimittaja" ja "Laihian Laki Oy" viittaa Palvelun tarjoavaan Laihian Laki Oy:öön. "Palvelulla", "Järjestelmällä" tai "Laskutusjärjestelmällä" viitataan Voissi-palveluun. ”Laskutettavalla” tarkoitetaan Asiakkaan asiakasta eli juridista tai luonnollista henkilöä, jolle lasku Palvelun kautta lähetetään.

2. Soveltamisala ja osapuolet

Näitä ehtoja sovelletaan Sopimuksissa, joilla Laihian Laki Oy toimittaa Palvelun Asiakkaalle. Palvelun käyttöönottava henkilö vakuuttaa, että hänellä on joko nimenkirjoitusoikeus edustamansa oikeushenkilön puolesta tai muu tarvittava valtuutus solmia tämä sopimus.

3. Palvelun sisältö

Palvelu on tietoverkon yli tarjottava laskutusjärjestelmä. Laihian Laki Oy päättää kaikista Palvelun toteutukseen ja muutoksiin liittyvistä asioista ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja kaikkea sen tarjoamiseen liittyvää laitteistoa sekä muuta materiaalia haluamallaan tavalla koska tahansa.

Palveluun ei kuulu palvelun käytössä tarpeelliset laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet, vaan niiden hankkiminen ja ylläpitäminen on asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa myös siitä, ettei hänen laitteistonsa tai ohjelmistonsa häiritse Palvelun toimintaa.

Asiakas valtuuttaa Toimittajan lähettämään Asiakkaan nimissä Laskutettavalle laskun sekä maksumuistutuksen tai maksumuistutuksia, mikäli laskua ei makseta. Asiakas sitoutuu viipymättä kirjaamaan Palveluun Laskutettavan Asiakkaalle tekemän suorituksen, joka koskee Palvelun kautta lähetettyä laskua. Asiakas sitoutuu myös viipymättä ilmoittamaan Toimittajalle kaikki sen pyytämät, Palvelun toteuttamiseksi välttämättömät taikka lain tai viranomaisten vaatimat tiedot.

Toimittaja tilittää Asiakkaalle kertyneet varat, myös liikasuoritukset. Asiakas sitoutuu vastaamaan liikasuoritusten käsittelystä ja/tai mahdollisesta palauttamisesta Laskutettavalle. Mikäli Toimittaja joutuu palauttamaan liikasuorituksen, veloittaa Toimittaja Asiakkaalta palautuksen hoitamisesta Toimittajan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Toimittajalla on oikeus halutessaan palauttaa liikasuoritus suoraan Laskutettavalle.

Asiakas hyväksyy, että Asiakkaan palvelun kautta Laskutettavalle lähettävät laskut ja niitä koskevat korko- ja kulusaatavat siirtyvät automaattisesti Laihian Laki Oy:n perittäviksi, mikäli saatavia ei makseta muistutuksesta huolimatta. Laihian Laki Oy:n perintäpalvelut eivät sisälly Palveluun (Voissi) ja asiakas sitoutuu maksamaan Laihian Laki Oy:lle perintäpalveluista perintäpalveluiden sopimusehtojen ja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Toimittajalla on oikeus vähentää kaikki palkkiot ja kulut tilityksen yhteydessä. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi toimeksiantajan tulee pyydettäessä tunnistautua ja ilmoittaa perintätoimistolle sen pyytämät toimeksiantajaa koskevat tiedot, jotta perintätoimisto voi tehdä tilityksen.

Palvelussa voi olla kolmansien osapuolten sivuille johtavia linkkejä. Toimittaja ei vastaa näiden käyttämisestä.

4. Yhteys- ja henkilötiedot

Asiakkaan toimittamien sekä Asiakkaan että Laskutettavan yhteys- ja laskutustietojen tulee olla täydelliset. Asiakas vastaa kaikkien em. tietojen päivittämisestä Palveluun välittömästi niiden muuttuessa. Asiakkaalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki Toimittajalle toimitettavat henkilötiedot ovat oikein ja että kuluttajia olevat Laskutettavat ovat yli 18-vuotiaita. Asiakas antaa Toimittajalle luvan käsitellä Asiakkaan Palveluun tallentamia tietoja Palvelun eli Asiakkaan laskutuksen ja saatavienhallinnan toteuttamiseksi.

Toimittaja voi käsitellä seuraavia Laskutettavan tietoja: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkolasku- tai e-laskuosoite, Y-tunnus ja henkilötunnus, laskutettujen tuotteiden tai palveluiden tiedot sekä mahdollinen poikkeava maksu- tai perintäänsiirtoehto. Edellä mainittujen lisäksi toimittaja voi käsitellä muitakin tietoja, kuten luottotietoja tai mahdollisia viranomaisilta saatuja tietoja sekä kohdassa 13. lueteltuja teknisiä tietoja. Mikäli Asiakas haluaa Toimittajan käsittelevän enemmän tai vähemmän tietoja, kuin mitä edellä on mainittu, Asiakkaan tulee välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa tämän sopimuksen hyväksymisestä, ottaa yhteyttä Toimittajaan sopimuksen muuttamiseksi.

5. Palvelun käyttö ja Asiakkaan vastuu

Seuraavissa kohdissa määritellään Palvelun sallittu käyttö, joista poikkeaminen tarkoittaa sopimuksen rikkomista.

Asiakas ei saa jakaa tai lisätä Palvelun kautta sisältöä, joka on laitonta tai muuten harmillista tai hyvän maun vastaista. Asiakas vastaa myös siitä, että hänellä on oikeudet käyttää kaikkea aineistoa, jota jakaa sivuston kautta. Pyydettäessä näiden ehtojen vastainen sisältö on poistettava välittömästi.

Asiakas ei saa antaa väärää nimeä tai esittää muuta luonnollista tai oikeushenkilöä käyttäessään Palvelua. Asiakas ei saa vahingoittaa Toimittajan mainetta tai aiheuttaa mainevahingon vaaraa. Asiakas ei saa tahallisesti häiritä palvelun toimintaa tai sen turvallisuutta, eikä Palvelun tietoihin tai mihinkään Palvelun osiin saa yrittää murtautua.

Asiakas ei saa käyttää Palvelua lainvastaiseen markkinointiin tai muuhun laittomaan toimintaan. Toimittajalla on oikeus poistaa näiden ehtojen vastainen sisältö tai keskeyttää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Toimittaja epäilee ehtojen rikkomusta tai viranomaispäätöksen perusteella.

6. Käyttäjätili ja salasana

Palvelun käyttäminen edellyttää sopimuksen solmimista, henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjän tulee vaihtaa käyttäjätunnus ja salasana pyydettäessä. Myös Toimittajalla on oikeus vaihtaa nämä tarpeen vaatiessa. Muuttaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi tietoturvasyistä.

Käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään muulle. Käyttäjänimi ja salasana tulee säilyttää huolellisesti ja Asiakas vastaa niillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle välittömästi Käyttäjänimen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä sähköpostitse.

7. Koekäyttö

Asiakkaalla voi olla ilmainen koekäyttö Palvelun käytön alussa. Koekäyttö ei velvoita mihinkään maksuihin, kunhan kokeilu tehdään vilpittömässä mielessä. Koekäyttö päättyy automaattisesti, ellei Asiakas aloita maksullista käyttöä. Toimittaja ei ole missään vastuussa Palvelusta koekäytön aikana.

8. Hinta ja maksuehdot

Asiakas on velvollinen maksamaan Palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti Toimittajalle. Toimittajalla on oikeus veloittaa Laskutettaville lähetetyistä maksumuistutuksista aiheutuneet kulut Asiakkaalta. Asiakkaan maksuvelvollisuus maksumuistutuskulujen osalta aktualisoituu, kun Laskutettavalta on saatu sitä vastaava suoritus. Tällöin Laskutettavalta saadulla suorituksella maksumuistutuskulut kuitataan suoritetuksi eikä niitä enää veloiteta Asiakkaalta. Mikäli Asiakas ei halua, että maksumuistutuksista aiheutuneita kuluja peritään Laskutettavalta, tai mikäli maksumuistutus on lähetetty virheellisesti Asiakkaasta johtuvasta syystä, veloitetaan kulut Asiakkaalta.

Asiakkaan tulee vastaanottaa ja hoitaa Laskutettavien mahdolliset laskuihin liittyvät reklamaatiot. Mikäli Asiakas ei hoida reklamaatioita tai Laskutettava muusta vastaavasta syystä joutuu kääntymään Toimittajan puoleen, veloittaa Toimittaja Asiakkaalta reklamaation vastaanottamisesta ja selvittämisestä lisätöiden tuntihinnan mukaisen veloituksen, minimiveloitus 30 minuuttia.

Kausiperustaiset maksut veloitetaan kultakin alkavalta maksukaudelta, kauden alussa. Tapahtumaperustaiset maksut veloitetaan heti. Toimittajalla on oikeus kerryttää maksuja myös useammalta menneeltä kuukaudelta samalle laskulle. Ottamalla palvelun käyttöön Asiakas hyväksyy, että Toimittajalla on oikeus lähettää palvelua koskevat laskut Asiakkaalle sähköpostitse. Hintoihin lisätään arvonlisävero, sekä muut mahdolliset verot, tullit ja muut maksut.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ilmoittamalla hinnanmuutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes toinen osapuolista irtisanoo sen kirjallisesti. Asiakas voi koska vain irtisanoa Palvelun päättymään meneillään olevan maksukauden loppuun. Toimittaja voi irtisanoa palvelun päättymään yhden (1) täyden kalenterikuukauden jälkeen.

Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli vastapuoli rikkoo tätä sopimusta.

Kun sopimuksen voimassaolo on päättynyt, Toimittaja on oikeutettu poistamaan Asiakkaan tilin ja kaikki siihen liittyvät tiedot. Asiakas voi tilin lopetuksen yhteydessä pyytää asiakasrekisterinsä kopiota, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopimuksen päättymisestä. Saatuaan pyynnön Toimittaja toimittaa rekisterin Asiakkaan saataville kolmenkymmenen (30) vuorokauden sisällä pyynnöstä CSV-tiedostona. Omien oikeuksiensa suojaamiseksi Toimittajalla on oikeus säilyttää Asiakasta ja Asiakkaan tiliä koskevia tietoja kymmenen vuotta sen kalenterivuoden loppumisesta, jonka aikana asiakassuhde päättyi.

10. Referenssioikeus

Toimittaja saa käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa markkinointi- ja myyntimateriaalissaan ja mainita, että Tilaaja on Toimittajan asiakas. Toimittaja saa kuitenkin julkaista yksityiskohtaisemman referenssikuvauksen vain mikäli Asiakas antaa siihen luvan.

11. Sopimuksen muuttaminen

Toimittaja voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, ilmoittamalla muutoksesta sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Asiakas hyväksyy ehdot jatkamalla palvelun käyttöä tai hylkää muutokset irtisanomalla sopimuksen.

12. Rajoitettu vastuu

Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista välillisistä vahingoista, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista missään tilanteessa. Toimittajan yhteenlaskettu kokonaisvastuu Asiakkaalle on enintään viisikymmentä prosenttia (50%) Asiakkaan Palvelusta kyseiseltä kalenterikuukaudelta maksamien arvonlisäverottomien maksujen määrästä. Asiakkaan on toimitettava kirjallinen ja yksilöity vaatimus kuukauden kuluessa vaatimuksensa perusteen havaitsemisesta tai siitä, kun Asiakkaan se olisi pitänyt havaita.

13. Teknisluontoisten tietojen käsittely Palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi

Toimittajalla on oikeus kerätä ja käsitellä kaikkea Palvelun käyttöön liittyvää ja sen käytöstä syntyvää tietoa, kuten IP-osoitetta, laitetietoja, evästeitä, käyttäjätunnuksia, istunnon kestoa Palvelun eri osioissa, klikkauksia ja muita vastaavia tietoja Palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi. Tietoja voidaan myös käyttää palvelun ominaisuuksista tiedottamiseen, tilastolliseen analyysiin, luvattoman käytön ehkäisemiseen ja muuhun Palvelun kehittämiseen tai ylläpitoon ja asiakassuhteen hoitamiseen, sekä Asiakkaan suostumuksella markkinointiin Asiakkaalle.

14. Ylivoimainen este

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Toimittajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Toimittaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

15. Yleistä

15.1. Ilmoitukset

Ehtojen edellyttämät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla. Toimittaja voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Asiakkaalle Palvelun käyttöliittymässä.

15.2. Ehtojen osittainen pätemättömyys

Jos jokin Ehtojen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jäävät Ehdot muilta osin voimaan. Ehtoja tulee tulkita siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti.

15.3. Oikeuksista luopuminen

Jos osapuoli ei käytä Ehtojen mukaista oikeuttaan, ei tätä tulkita siten, että osapuoli olisi luopunut käyttämästä sanottua oikeuttaan, ellei sopimustekstissä nimenomaan ole toisin sanottu.

15.4. Siirtäminen ja alihankkijat

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on sen sijaan oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Toimittaja saa käyttää alihankkijoita.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintasäännöt. Erimielisyydet ratkaistaan Laihian Laki Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

LIITE SOPIMUKSEEN: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSOPIMUS

1. Johdanto

Tätä sopimusta (Liite) sovelletaan Laihian Laki Oy:n (Toimittaja) ja sen asiakkaan (Asiakas) välillä solmittuihin sopimuksiin (Sopimus) ja se muodostaa osapuolten välillä EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisen kirjallisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tämä sopimus tulee voimaan, kun EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

”Rekisterinpitäjällä” Asiakasta, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

”Käsittelijällä” Toimittajaa, joka käsittelee henkilötietoja reksiterinpitäjän eli Asiakkaan lukuun tämän sopimuksen perusteella.

”Käsittelyllä” henkilötietojen käsittelyä, kuten tietojen tallentamista, järjestämistä, säilyttämistä tai muokkaamista.

”Henkilötiedolla” luonnolliseen henkilöön eli ”rekisteröityyn” liittyviä tietoja, kuten nimeä, osoitetta ja henkilötunnusta, joiden avulla henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

”Palvelulla” asiakkaan Toimittajalta tilaamaa palvelua, kuten perintä-, laki- tai laskutuspalvelua.

”Toimeksiannolla” yksittäistä toimeksiantoa, kuten yksittäisen saatavan perintää, yksittäisen lakiasian hoitoa taikka yksittäisen laskun lähetystoimeksiantoa.

2. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Toimittajan ja asiakkaan vastuut

Toimittaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Asiakkaan lukuun ja tämän toimeksiannosta tämän sopimuksen perusteella. Henkilötietoja käytetään Asiakkaan tilaaman Palvelun toteuttamiseksi.

Asiakas on vastuussa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset Sopimuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Asiakas vastaa selosteen laatimisesta ja saatavilla pidosta sekä rekisteröityjen informoinnista ja ilmoituksista tietosuojaviranomaisille. Asiakas vastaa Toimittajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Asiakkaalla on oikeus ja velvollisuus märittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja keinot, ja käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus on tarkemmin määritelty Sopimuksessa. Toimittajan Palvelussa käsiteltävien rekisteröityjen ryhmä koostuu Asiakkaasta sekä Asiakkaan asiakkaista tai Asiakkaan vastapuolista. Toimittajan palvelussa käsiteltävien henkilötietojen tyyppeinä ovat asiakassuhteen ja toimeksiannon kannalta olennaiset tiedot eli yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sekä tarvittaessa sähköpostiosoite, asiakasviestit, henkilötunnus, luottotiedot sekä muut toimeksiannot hoitamiseksi ja kertyneiden varojen tilittämiseksi välttämättömät tiedot sekä toimeksiannon perusteena olevien asiakirjojen tiedot. Toimittaja voi käsitellä myös muita tietoja, kuten viranomaisilta saatavia tietoja.

Toimittajalla on oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja ja muita Asiakkaan toimittamia tietoja vain Sopimuksen ja tämän Liitteen mukaisesti ja Asiakkaan kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja vain siltä osin, kun se on tarpeellista Palvelun toimittamiseksi.

Tietojen luovutus ja alihankkijat

Toimittaja voi Palvelun tuottamiseksi tai Asiakkaan tunnistamiseksi luovuttaa tietoja muille tahoille, kuten maksupalveluiden tarjoajille, liikekumppaneille, viranomaisille ja tuomioistuimille. Palveluiden tarjoaminen edellyttää henkilötietojen luovuttamista, kuten esimerkiksi tietojen luovuttamista pankille tilityksen maksamiseksi Asiakkaan tilille taikka turvallisten tunnistautumisratkaisujen toteuttamiseksi.

Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita Asiakkaan henkilötietojen käsittelyssä. Toimittaja vastaa alihankkijoiden toimista kuin omistaan ja laatii alihankkijoiden kanssa vastaavat kirjalliset sopimukset. Toimittaja ilmoittaa pyydettäessä Asiakkaalle etukäteen alihankkijoista, joita se aikoo käyttää Sopimuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Ilmoitus voidaan tehdä Toimittajan verkkosivuilla ja muuten sähköisesti. Asiakkaalla on perustellusta syystä oikeus vastustaa uuden alihankkijan käyttöä, jolloin Toimittaja ilmoittaa asiakkaalle hinnanmuutoksen, joka alihankkijan käytön vastustamisesta Toimittajalle aiheutuu. Mikäli asiakas kieltäytyy maksamasta hinnanerotusta, Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään heti.

Tietojen säilytys, poisto ja palauttaminen

Toimittaja säilyttää Asiakkaan tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja käsitelty tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Jos Toimittaja säilyttää tietoja muihin tarkoituksiin kuin Palvelun toimittamiseksi, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, Toimittaja säilyttää tietoja vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laissa määrättyä.

Tietoja voidaan säilyttää esimerkiksi:

  • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi viisi vuotta asiakassuhteen tai yksittäisen Toimeksiannon päätyttyä.
  • Kirjanpitosäädösten osalta kymmeneen vuoteen asti tilikauden päättymisestä lukien.
  • Tiedot Toimeksiannon hoitamisesta kymmeneen vuoteen asti asiakassuhteen päättymisestä tai lopputilityksestä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

Tämän jälkeen tiedot poistetaan taikka palautetaan Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaalle.

Toimittajan avustamisvelvollisuus

Toimittaja siirtää Asiakkaalle kaikki Rekisteröidyiltä saamansa henkilötietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn kieltämistä koskevat pyynnöt tai muut Rekisteröidyiltä saamansa pyynnöt. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia ko. pyyntöihin vastaamisesta.

Koskien Toimittajalta tilattuja Palveluita, Toimittaja auttaa Asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään Asiakkaan velvollisuuden vastata Rekisteröidyn pyyntöihin. Toimittaja auttaa, tietosuojalainsäädännön henkilötietojen käsittelijälle asetetussa laajuudessa ja ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn luonteen, Asiakasta varmistamaan, että sille laissa asetettuja velvollisuuksia noudatetaan. Toimittajalla on oikeus laskuttaa Asiakkaalta näistä toimista aiheutuvat kustannukset hinnastonsa mukaisesti.

Toimittaja sallii Asiakkaan valtuuttaman auditoijan, joka ei kuitenkaan voi olla Toimittajan kilpailija, suorittamat auditoinnit Liitteen alaisesta toiminnasta sekä Asiakkaan tilauksesta osallistuu niihin. Auditoinnista on sovittava vähintään 30 päivää aikaisemmin, siitä on allekirjoitettava salassapitosopimukset ja se tulee suorittaa tavalla, joka ei vahingoita Toimittajaa tai haittaa Toimittajan sitoumuksia kolmansiin nähden. Osapuolet vastaavat omalta osaltaan auditoinnin kustannuksista.

Toimittaja ohjaa kaikki tietosuojaviranomaisten tiedustelut suoraan asiakkaalle eikä Toimittajalla ole valtuuksia edustaa Asiakasta tai toimia Asiakkaan puolesta Asiakasta valvovien tietosuojaviranomaisten kanssa.

3. Käsittely EU:n / ETA:n ulkopuolella

Toimittaja ja sen mahdolliset alihankkijat eivät käsittele henkilötietoja EU tai ETA-alueen ulkopuolella ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta.

4. Tietoturva

Toimittaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Asiakkaan henkilötietojen suojaamiseksi ottaen huomioon käsittelyn sisältämät riskit erityisesti siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen tahaton tai laiton tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen tai henkilötietoihin pääsy. Suojaustoimenpiteissä otetaan huomioon saatavilla olevat tekniset vaihtoehdot ja niiden kustannukset suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja käsittelyn arkaluonteisuuteen. Toimittajan henkilöstö on salassapitovelvollinen kaikista Asiakkaaseen, Asiakkaan toimittamiin tietoihin ja Palveluun liittyvistä seikoista. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyssä käytettävät järjestelmät on suojattu asianmukaisilla ja ajantasaisilla tietoturvaratkaisuilla.

Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Toimittajalle tiedotetaan kaikista niistä Asiakkaan henkilötietoihin liittyvistä seikoista, kuten riskiarvioinneista ja erityisten henkilöryhmien käsittelystä, jotka vaikuttavat tämän Liitteen mukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin.

Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle kaikista henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista ilman aiheetonta viivytystä loukkauksesta tiedon saatuaan. Asiakkaan pyynnöstä Toimittaja toimittaa Asiakkaalle kaiken asiaankuuluvan tietoturvaloukkaukseen liittyvän tiedon, kuten tietoturvaloukkauksen laajuuden, mahdolliset seuraukset ja korjaavat toimenpiteet, siltä osin, kun tieto on Toimittajan saatavilla. Asiakas vastaa tarvittavista ilmoituksista tietosuojaviranomaiselle.

5. Muuta

Jos henkilölle aiheutuu EU:n tietosuoja-asetuksen tai liitteenä loukkauksista aineellista tai aineetonta vahinkoa, Toimittaja on vastuussa vahingosta vain siltä osin, kun se ei ole noudattanut nimenomaisesti tämän Liitteen tai EU:n tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelijöille osoittamia velvollisuuksia.

Kumpikin osapuoli on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksista ja hallinnollisista sakoista vain sen osan, joka vastaa sille tietosuojaviranomaisen tai tuomioistuimen lainvoimaisessa päätöksessä vahvistettua vastuuta vahingosta. Muilta osin osapuolten vastuu määräytyy Sopimuksen perusteella.

Toimittaja ilmoittaa kirjallisesti Asiakkaalle muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa Liitteen noudattamiseen, viimeistään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Tämä Liite on voimassa toistaiseksi tai niin kauan, kun osapuolilla on henkilötietojen käsittelytoimiin perustuvia velvoitteita toisiaan kohtaan. Velvoitteet, joiden on niiden luonteen vuoksi tarkoitus säilyä voimassa tämän Liitteenä voimassaolon päättymisestä riippumatta, jäävät voimaan Liitteen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Kaikki mahdolliset lisäykset ja muutokset tähän Liitteeseen sovitaan kirjallisesti. Mikäli tämä Liite on ristiriidassa Sopimuksen kanssa, sovelletaan henkilötietojen käsittelyn osalta ensisijaisesti Liitettä.