Seloste käsittelytoimista

Laihian Laki Oy:n asiakkaille — seloste henkilötietojen käytöstä.

Tämä seloste kattaa myös niiden tietojen käsittelyn, jotka saadaan asiakkaalta tämän omaa asiakasta koskien (tietosuoja-asetus (EU) 679/2016, 13-14 artikla).

Rekisterinpitäjä Laihian Laki Oy, 2636684-4 Voissi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Ks. tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaavan yhteystiedot Tietosuojavastaava
Laihian Laki Oy
Laihiantie 12 A 8
66400 LAIHIA
Puh. 06-4770888
tietosuojavastaava@laihian-laki.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakassuhteen ylläpito ja hoito, asiakkaan toimeksiantojen hoito
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Asiakassuhde, sopimus, oikeutettu etu
Rekisteröityjen ryhmät Asiakas sekä asiakkaan asiakkaat tai vastapuolet
Henkilötietojen tyypit Rekisterinpitäjän palvelussa käsiteltävien henkilötietojen tyyppeinä ovat asiakassuhteen ja toimeksiannon kannalta olennaiset tiedot eli yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero sekä tarvittaessa sähköpostiosoite, asiakasviestit, henkilötunnus, luottotiedot sekä muut toimeksiannot hoitamiseksi ja kertyneiden varojen tilittämiseksi välttämättömät tiedot. Rekisterinpitäjä voi käsitellä myös muita tietoja, kuten viranomaisilta saatavia tietoja.
Säännönmukaiset tietolähteet Asiakas. Tarvittaessa viranomaisten rekisterit sekä luottotietopalveluita tarjoavat yhtiöt kuten Suomen Asiakastieto Oy.
Tietojen luovutukset Rekisterinpitäjä voi palvelun tuottamiseksi tai asiakkaan tunnistamiseksi luovuttaa tietoja muille tahoille, kuten maksupalveluiden tarjoajille, liikekumppaneille, viranomaisille ja tuomioistuimille. Palveluiden tarjoaminen edellyttää henkilötietojen luovuttamista, kuten esimerkiksi tietojen luovuttamista pankille tilityksen maksamiseksi asiakkaan tilille.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei siirtoa.
Tietojen käyttäminen automaattiseen päätöksentekoon, kuten esimerkiksi profilointiin. Ei käytetä.
Rekisterin suojausperiaatteet Mahdollinen manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti. ATK-muodossa oleva rekisteri on suojattu palomuurilla, salasanoin, salatulla yhteydellä ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietojen lähettäminen Voissi-laskutuspalvelussa laskujen syötön yhteydessä tehdään salatun yhteyden ylitse. Palvelun tarjoavat palvelimet sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.
Tietojen säilytysaika tai ajan määrittämiskriteerit Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja käsitelty tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Jos rekisterinpitäjä säilyttää tietoja muihin tarkoituksiin kuin palvelun toimittamiseksi, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laissa määrättyä.

Tietoja voidaan säilyttää esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi viisi vuotta asiakassuhteen tai yksittäisen toimeksiannon päätyttyä, kirjanpitosäädösten osalta kymmeneen vuoteen asti tilikauden päättymisestä lukien sekä tiedot toimeksiannon hoitamisesta kymmeneen vuoteen asti asiakassuhteen päättymisestä tai lopputilityksestä oikeusvaateilta puolustautumista varten.
Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä omiin henkilötietoihinsa, kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä sekä halutessaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Kun yrityksellä on asiakkaita, on yritys rekisterinpitäjä suhteessa omiin asiakkaisiinsa. Laihian Laki Oy hoitaa esimerkiksi laskujen lähetyksen ja saatavien perinnän asiakkaansa toimeksiannosta, joten Laihian Laki Oy on asiakkaansa henkilötietojen käsittelijä.

Kaikki tietosuoja-asetusta koskevat yhteydenotot tulee osoittaa rekisterinpitäjälle. Jos olet Laihian Laki Oy:n asiakas, osoita kysely meille. Mikäli olet Asiakkaamme asiakas, ota yhteyttä suoraan Asiakkaaseemme.